Pályarendszabályok

1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha
a) Érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik.
b) Ha a beléptetéskor a belépőjegy, a bérlet vagy klubkártya birtokosának személyes adatai megegyeznek a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványban szereplő adatokkal.
c) Nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt.
d) Nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta.
e) Nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet.
f) Nem áll eltiltás, valamint kitiltás hatálya alatt.
g) A ruházat- és csomag átvizsgálásához hozzájárul.
h) Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, a jogszabályban meghatározott helyeken, róla kép- és hangfelvétel készíthető.
i) Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.
2. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való eltávolítására, visszatartására a biztosítást végző rendőr és a rendező szerv alkalmazottja jogosult.
3. A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát és a belépőjegyen/bérleten/meghívón feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el. A sportlétesítményt – amennyiben arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el.
4. Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre bármit bedob bűncselekményt követ el. A jogsértést elkövető személyt a rendezők visszatartják és a rendőrhatóságnak átadják.
5. A néző a sportrendezvényen:
a) Köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait.
b) Nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát.
c) az arcát szándékosan nem takarhatja el, a személyazonosítását nem akadályozhatja.
d) A FIFA és UEFA által szervezett nemzetközi mérkőzésen nem fogyaszthat a sportlétesítmény területén szeszesitalt. A magyar bajnoki/kupamérkőzéseken az 5% alkoholtartalmat meg nem haladó ital árusítása és fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges.
e) Köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani.
f) Rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást nem tanúsíthat.
g) Transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező és rendező engedélyével helyezhet el.
h) Köteles a szervezőnek, rendezőnek vagy a rendőrségnek a felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni.
6. Amennyiben a pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be, a sportrendezvényről eltávolításra vagy a rendőrség kiérkezéséig visszatartásra kerül.
7. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni.
8. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:
a) A sportrendezvényen résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés módjáról és az eltávolítás lehetőségéről a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható, piktogramokkal is ellátott, aktualizált hirdetményeken – magyar, angol, német és külföldi vendég sportszervezet országa szerinti nyelven tájékoztatja.
b) Gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozáskor történő visszaadásáról. Amennyiben a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a felelős őrzés szabályai szerint jár el.
c) Jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban – a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni – a felvételeket rögzíteni és a jogszabály rendelkezése szerint kezelni.
9. A szervező a résztvevők számára felelősségbiztosítást kötött.
10. A nézők biztonságos távozása érekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja.
11. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával, vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre a belépőjegy ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy érvényes.
12. A fenti szabályok angol, német és a vendég sportszervezet nyelvén a sportlétesítmény bejáratánál kifüggesztésre kerülnek.

IMG_3046 másolata

 

1. A Spectator can be admitted to the premises of a sports even if:
a) He is in possession of a valid ticket, season ticket or any other  certificate entitling him to enter.
b) On admission the personal details of the holder of the ticket, season ticket or club card correspond to the details int he identification papers.
c) He is obviously not under the effect of alcohol, illegal drugs or other narcotics.
d) He does not have alcohol, illegal drugs or any other object on him that endangers that holding of the sports event, furthermore other people’s personal safety or material security, the possession of which is prohibited by the rules of law or the organiser prohibited its taking int o the sports event.
e) He does not have on him any displays, flags inciting to hatred against others or totalitarian symbols prohibited by the rules of law.
f) He is not under the effect of a ban or prohibition.
g) He consents to the search of clothing and baggage.
h) He acknowledges that int he course of the sports event television or sound recordings can made of him int he places described int he rules of law.
i) He acknowledges that in the course of the sports event the organisers continuously control the obsevation of the ground regulations.
2. The policemen providing the event’s securaty and the employee of the organiser organ is entitled to search the sports event participant’s clothing and baggage, to establish his personal identity, to remove or hold him back from the event.
3. The participant can enter the premises of the sports event only throught the gate designated ont he ticket, season ticket or invitation card, approach his sector ont he designated route and occupy the seat displayed on his ticket/season ticket/invitation card. He can leave the sports establishment at the point of entry, unless the organiser or arranger or the police disposes otherwise.
4. The person who steps into or throws anything into the area closed off from the spectators or a certain group of the spectators commits a crime. The organisers hold back the person committing the breach of law and him over to the police.
5. The spectator’s right’s and obligations at the sports event:
a) He shall observe the dispositions of the ground regulations, the specifications prescribed by the organiser and the arrangers’orders.
b) He cannot preform an activity that disturbs, sabotages the sports event’s order or endanger the participants’ personal safety or material security.
c) He cannot cover his face internationally or hinder his personal identification.
d) He cannot consume alcohol at the international matches organised by FIFA and UEFA int he premises of the sports establishment.
e) He must observe the smoking regulations.
f) He cannot behave in a racist or inciting manner.
g) He can place a float, flag onto a fence, handrail, column only with the organiser or arranger’s permission.
h) He is obliged to leave the premises of the sports ground ont he organiser, arrangeror police’s demand.
6. If the spectator does not observe the content of the ground regulations he will be removed from the sports event or held back until the arrival of the police.
7. The spectator or, in case of more tortfeasors, the spectators participating in causing damage are collectively liable for the damages caused through the breach of the security regulations. The demage liability does not affect the spectator’s misdemeanour or criminal liability. The tortfeasor is obliged to pay for the costs resulting from the tort, to the sports organisation.
8. The organiser took out liability insurance for the participants.
9. Fort he shake of the spectator’s safe leaving the police can hold back the spectators int he sports establishment until the leaving of the adverse supporter groups from the sports establishments, the operationalzone of the police safeguarding and the supporters escort route.
10. If the sports event did not take place or it happened with the exlusion of the spectators or the limitation of the number of spectators, the ticket price will be refunded within three working days. If the sports event was interrupted, the tickets are valid for the repeated event.
11. The above rles were pinned up at the entrance points of the sports establishment in Hunagarian, English, German and the guest sports organisation’s languages.